HỌC VIỆN LAYTON CHRISTIAN

HỌC VIỆN LAYTON CHRISTIAN

1. Campus: Bang Utah.

2. Chương trình đào tạo:

 • Kinh Thánh
 • Nghệ thuật ngôn ngữ
 • Toán học
 • Khoa học
 • Nghệ Thuật
 • Khoa học xã hội
 • Công nghệ
 • Ngoại ngữ
 • Giáo dục thể chất
 • Nói công chúng
 • Sức khỏe

3. Điều kiện đầu vào: Không yêu cầu GPA đầu vào nhưng phải phỏng vấn Skype với đại diện trường.

4. Chi phí:

 • Khóa ESL
  • 3 ngày/tuần~$180/ tháng
  • 2 ngày/ tuần~$120/tháng
  • 1 ngày /tuần~$60/ tháng
  • 1 buổi học kéo dài khoảng 30-45 phút
 • Chính khóa~$12.800/ năm